OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach:

  • obręb Staw Kunowski gmina Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 974, 975, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2,

  • obręb Rudnik gmina Brody na działce o numerach ewidencyjnych: 235, 284.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 20 lipca 2017 10:53