W Y K A Z nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2016.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Lp.

Nr

 działki

Powierzchnia

ogólna

 w ha

 

Opis nieruchomości,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Cena Netto

nieruchomości

w zł.

Numer

Księgi

Wieczystej

UWAGI

 

1.

 

 

 

 

 2.

 

 

 

174/9

 

 

 

 

174/10

 

 

0,0365

 

 

 

 

0,0845

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana, położona

 w  miejscowości STYKÓW

w pobliżu ul. Poprzecznej

bez dostępu do drogi publicznej.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016
z dnia 28 września 2016 r.:

1. Działka nr 174/9 położona jest na terenie 2.MN/U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą.
2. Działka nr 174/10 położona jest na terenie występowania wód powierzchniowych
 – 2.N-WS i na terenie zieleni naturalnej – 2N.

 

8051,00 zł

(słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

 

1900,00 zł

(słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

 

 

 

Do ceny

sprzedaży doliczony zostanie podatek wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

KI1H/00025242/2

 

Sprzedaż

w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016. 2147 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 25.07.2017 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego  spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 25.07.2017 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres  21 dni  poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 12.06.2017r. do dnia 04.07.2017r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

Lp.

Nr

 działki

Powierzchnia

ogólna

 w ha

 

Opis nieruchomości,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Cena Netto

nieruchomości

w zł.

Numer

Księgi

Wieczystej

UWAGI

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

174/9

 

 

 

 

174/10

 

 

0,0365

 

 

 

 

0,0845

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana, położona

 w  miejscowości STYKÓW

w pobliżu ul. Poprzecznej

bez dostępu do drogi publicznej.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016
z dnia 28 września 2016 r.:

1. Działka nr 174/9 położona jest na terenie 2.MN/U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą.
2. Działka nr 174/10 położona jest na terenie występowania wód powierzchniowych
 – 2.N-WS i na terenie zieleni naturalnej – 2N.

 

8051,00 zł

(słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

 

1900,00 zł

(słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

 

 

 

Do ceny

sprzedaży doliczony zostanie podatek wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

KI1H/00025242/2

 

Sprzedaż

w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 12 czerwca 2017 12:55
Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 13:03