OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko – Kamienna, pełnomocnik: ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach:

    obręb Jabłonna gmina Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 235, 234/1, 234/3, 234/4, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/1, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 252/1.

    obręb Dąbrowa gmina Pawłów na działce o numerze ewidencyjnej: 182/1

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 211 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 08 czerwca 2017 09:58
Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 10:00