Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zadania:

Nazwa zadania do realizacji
w 2017 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa oferenta:

Termin realizacji zadania:

Wspieranie i upowszech-nianie kultury fizycz-nej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

50 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9 27-230 Brody

01.02.2017 – 30.06.2017r.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 300 zł

Stowarzyszenie „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

01.03.2017 – 17.12.2017r.

3 400 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

01.02.2017 – 17.12.2017r.

2 300 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” Styków ul. Świętokrzyska 34, 27-230 Brody

01.03.2017 – 17.12.2017

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

15 000 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

03.02.2017 – 17.12.2017r.

4

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31; 25-312 Kielce

01.02.2017 – 17.12.2017r.

5

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

01.03.2017 – 15.12.2017r.

Pomoc społeczna

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

2 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

15.02.2017 – 17.12.2017r.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

80 000 zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs nadesłano dziewięć ofert od ośmiu stowarzyszeń. Wnioski analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 2/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 10.01.2017r. Na zadania numer 1, 3, 4, 5 złożono po jednej ofercie. Na zadanie nr 2 „Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody" wpłynęły trzy oferty. Środki przeznaczone na to zadanie zostały rozdzielone dla tych stowarzyszeń. Na zadanie nr 6 „Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej" złożono dwie oferty. Jedna z tych ofert, przesłana przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności nie spełniła formalnych wymagań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2017r., stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 184/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 16 grudnia 2016r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docxOświadczenie o danych rejestrowych - druk10 Kb24.01.2017 09:13
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.docZaktualizowany harmonogram - druk40 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.docZaktualizowany kosztorys - druk101 Kb24.01.2017 11:48
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docxZaktualizowany opis działań - druk12 Kb24.01.2017 11:48

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: wtorek, 24 stycznia 2017 09:03
Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2017 11:55