OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.12.2016r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowanego w ramach zadania „Przebudowa sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 71/3, 71/4, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody,

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 28.12.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.12.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowanego w ramach zadania „Przebudowa sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach nr ew. 74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 71/3, 71/4, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 w miejscowości Jabłonna na terenie Gminy Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna Al. J. Piłsudskiego 51, działająca przez pełnomocnika Pana Marka Alf, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf Widełki 58, 26-021 Daleszyce.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 29 grudnia 2016 13:39
Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2016 13:41