OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14.12.2016r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna - Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowanego w ramach zadania: „Przebudowa sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 70, 71/3, 71/4, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 76, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 101/1, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 położonych w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 16 grudnia 2016 11:14