Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 WÓJT GMINY BRODY

 zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR Marek Alf - Widełki 58, 26-021 Daleszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonna 1 realizowany w ramach zadania: „PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji Jabłonna 1 w m. Jabłonna, gmina Brody – RE Ostrowiec” na działkach o numerach ewidencyjnych:  74, 236, 237, 39, 141, 275, 44/3, 45/1, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 65, 67, 68/2, 69, 70, 71/3, 71/4, 238/2, 243, 244, 43, 254, 259, 260, 265, 271, 274, 273/1, 273/2, 273/3, 276, 279, 281/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 288, 289, 353, 292, 296, 234/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 66, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 231/2, 76, 77, 78/2,78/3, 78/4, 80/1, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 96/1, 97, 98, 99, 216, 100, 101/1, 102/1, 103, 104/1, 105/1, 106, 107, 208, 207, 108, 109, 110 w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie,
a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,  w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Brody

                                                                                                             Marzena Bernat


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 17 listopada 2016 14:29
Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 14:32