Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19-10-2016r.

Nr G.6840.1.2016                                                                                        

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA ul. Nad Zalewem gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 439/3  o powierzchni 0,0494 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00026409/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 7.11.2009 r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, teren oznaczony symbolem 51.MN/U. Działki na tym terenie winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 600 m2.

Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, położona jest między nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi na to że działka nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej oraz braku dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Biorąc powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 438/1, 439/1, 440/1, 440/2,

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości -13 800,00 zł.

 

(słownie złotych:  trzynaście tysięcy osiemset 00/100)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

 

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1380,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 19.11.2016 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2016 r.  godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102. .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
 
  • oryginału  dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych- dowód  tożsamości,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru  Sądowego właściwy dla danego podmiotu  i dowód  tożsamości osoby  reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu - z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy
  • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli  uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną   z poświadczeniem własnoręczności podpisu,
  • oświadczenie , że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.
  • oświadczenie, że uczestnik przetargu  zapoznał się z przedmiotem  przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.
  • w  przypadku  nabywania nieruchomości  na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i  w   przetargu  powinni uczestniczyć współmałżonkowie  lub współwłaściciele.

 

 

           Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu,  zamknięciu, unieważnieniu  przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  przelewem  na wskazane konto lub w kasie urzędu.

 

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu  przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności  na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat  sądowych  ponosi  nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od  jej zawarcia, a wpłacone wadium  nie podlega  wówczas zwrotowi.

 

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

 

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami - pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31. wew. 220

 

 

Nr G.6840.1.2016                                                                                          Brody 19.10.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA ul. Nad Zalewem gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 439/3  o powierzchni 0,0494 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą
Nr KI1H/00026409/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 7.11.2009 r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, teren oznaczony symbolem 51.MN/U. Działki na tym terenie winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 600 m2.

Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, położona jest między nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi na to że działka nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej oraz braku dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Biorąc powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych
 nr działek: 438/1, 439/1, 440/1, 440/2,

Nieruchomość jest wolna od obciążeń  i  zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości  -   13 800,00 zł.

(słownie złotych:  trzynaście tysięcy osiemset 00/100)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1380,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 19.11.2016 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2016 r.  godzina 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102. .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

-  oryginału  dowodu wpłaty wadium,

-  w przypadku osób fizycznych- dowód  tożsamości,

-  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o

    wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

-  w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru  Sądowego właściwy

   dla danego podmiotu  i dowód  tożsamości osoby  reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu   -  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy

-  odpowiednie pełnomocnictwa jeśli  uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub

    prawną   z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

-  oświadczenie , że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

-  oświadczenie, że uczestnik przetargu  zapoznał się z przedmiotem  przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

- w  przypadku  nabywania nieruchomości  na współwłasność lub na współmałżonków  wadium  powinno   być   wpłacone    przez  współwłaścicieli, lub przez współmałżonków       i  w   przetargu  powinni uczestniczyć współmałżonkowie  lub współwłaściciele. 

           Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu,  zamknięciu, unieważnieniu  przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  przelewem  na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu  przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności  na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat  sądowych  ponosi  nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy,       organizator przetargu może odstąpić od  jej zawarcia, a wpłacone wadium  nie podlega  wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami - pokój nr  209,    tel. (041) 271-12-31. wew. 220


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 24 października 2016 12:01
Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2016 12:11