OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30.06.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 30.06.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka, na działkach ewidencyjnych nr 668/4, 672/2, 673/3, 673/2, 683/1, 685/3, 688/4, 689/2, 690/1, 735/1, 691/1, 692, 694/4, 641, 656/7, 659/2 i 656/5.


Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „Projekt", ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: piątek, 01 lipca 2016 11:41