Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku pub-licz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2016 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Oferent

Termin realizacji zadania:

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

45 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Starachowicka 9; 27-230 Brody

Od dnia podpisania
umowy do 17.12.2016r.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

5 000 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27 27-230 Brody

Od dnia podpisania
umowy do 17.12.2016r.

3

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

3 000 zł

Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach; ul. Warszawska 34a/31; 25-312 Kielce

Od dnia podpisania
umowy do 30.09.2016r.

Przeciw-działa-nia zależ-nieniom
i pato-logiom społecz-nym

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

18 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Od dnia podpisania
umowy do 17.12.2016r.

Pomoc spo-łeczna

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

3 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Od dnia podpisania
umowy do 17.12.2016r.

Łączna suma przewidywanych środków
na dotacje:

74 000 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

Na otwarty konkurs nadesłano sześć ofert od pięciu stowarzyszeń. Komisja stwierdziła, że oferta nr 5 Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” nie spełniła wymogów formalnych konkursu. Dotyczyła ona zadania pod tytułem Gminny Festyn Sportowo – Integracyjny. Powyższe zadanie nie zostało ujęte w katalogu zadań w regulaminie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Pozostałe oferty oceniała komisja do spraw rozpatrywania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Powołana ona została na podstawie zarządzenia nr 69/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2016r. Dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń zostały przyznane na podstawie zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 20.06.2016. Ich wysokość jest taka sama jak w protokole komisji konkursowej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oświadczenie - krs 10 Kb22.06.2016 10:49

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: środa, 22 czerwca 2016 10:46
Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 10:49