OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.05.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.05.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie oświetlenia ulicznego zasilanego linią napowietrzną na działkach numer ewidencyjny: 17/4, 21/3, 21/6, 21/4, 26/4, 22/1, 70/2, 72/2, 80/2, 2/5, 86/2 w miejscowości Dziurów, gmina Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody z siedzibą ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 07 czerwca 2016 12:54
Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2016 12:57