OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2016r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia)

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 20.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/04kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15KV, linii kablowych niskiego napięcia nN0,4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4 na linię dwunapięciową (dwa tory linii: niskiego i średniego napięcia) w miejscowości Brody przy ulicy Akacjowej nr ew. działek: 639, 770 tereny leśne nr ew. działek: 228/1200, 227/1200, 226/1201, 219/1200, w miejscowości Bór Kunowski: przy ulicy Leśnej nr ew. działek: 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346 przy ulicy 4-go Lipca nr ew. działek: 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280 przy ulicy Źródlanej nr ew. działek: 176, 189, 190, 191, 192 na terenie Gminy Brody.

            Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Pana Piotra Kłusek ZISE ELEKTROBUD Sp.J. Jan Pasternak i Marta Pasternak.

            Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:06
Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:08