Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dotyczącego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody , które odbędzie się w dniu 7 kwietnia (czwartek) 2016 o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3

 herb

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020,

nowe podejście do poprawy jakości życia mieszkańców.

 


 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody

obr

 

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym są zawarte planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne Gminy, w takich obszarach jak: budynki mieszkalne, infrastruktura użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty sakralne, oświetlenie uliczne, transport, przemysł, budynki usługowe (niekomunalne). Działania te mają przyczynić się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
a także poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych na poziomie lokalnym. PGN to kluczowy dokument dla gmin, których nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

 

Jaki jest jego cel?

 

Głównym celem PGN jest ograniczenie i redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza oraz wsparcie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na lata 2014-2020. Dobrze przygotowana strategia transformacji w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy dla Gminy.

 

 

 

Jakie będą korzyści z tym związane?


           Zgodnie z założeniami Programu, gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 opracują Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, będą mogły ubiegać się o pozyskanie preferencyjnego finansowania ze środków krajowych lub funduszy Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to umożliwienie mieszkańcom wykorzystanie środków zewnętrznych na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowę obiektów pasywnych, energooszczędnych.

 

Jak będzie wyglądał monitoring PGN?

 

Podstawą opracowania profesjonalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Na potrzeby PGN zostanie stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Na podstawie analizy zebranych danych zostają zidentyfikowane obszary problemowe w Gminie oraz zaproponowane programy naprawcze i działania pomocowe mające na celu poprawę jakości powietrza.

Monitoring zaplanowanych działań będzie obejmował:

- poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich,

- poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,

- udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Jak mogę pomóc w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji. W ramach opracowania PGN przeprowadzone zostaną badania ankietowe obiektów pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Gminy. Inwentaryzacji poddane będą budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, handlowe i usługowe.

Ankiety należy wrzucić do urn znajdujących się w Urzędzie Gminy Brody oraz w wybranych placówkach oświatowych lub o wypełnienie w formie elektronicznej i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET (pobierz ankietę):

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody – budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody - przedsiębiorstwa

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody - obiekty użyteczności publicznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody - obiekty sakralne

 

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

WSPÓLNIE POPRAWMY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!

 

 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

 

Więcej informacji będzie można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się 7 kwietnia (czwartek) 2016 o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3 – sala konferencyjna.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli sołectw, a także organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy.

 

Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody?

 

Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoringi ornitologiczne
i chiropterologiczne. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.greenfuture-projekt.pl

 

logo

 


 

logo2

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 18 marca 2016 11:47
Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 12:05