OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2016r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu, w dniach od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.


Projekty dostępne będą również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, o godz. 13.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie. Jako złożone na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Brody.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 marca 2016 16:27