OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 03.03.2016 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 03.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:


Budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Jodłowa i ul. Piękna na nieruchomościach nr ewid. 610, 611, 606/1 w gminie Brody.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.


Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 21.03.2016 r.


Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 marca 2016 16:24