OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29.02.2016r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

 zawiadamia

że, na wniosek ZISE ELEKTROBUD Sp. J. Jan Pasternak i Marta Pasternak, 27-400 Ostrowiec Św.  ul. Kilińskiego 20 d, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV, linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV na linię dwunapięciową (dwa tory linii niskiego i średniego napięcia), obręb Bór Kunowski na działkach numer ewidencyjny: 228/1200, 227/1200, 226/1200, 219/1200, 621/1, 321, 325/1, 325/2, 326, 327/2, 328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340, 346, 206/2, 206/1, 209, 212/1, 212/2, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236/2, 236/1, 239, 242, 245, 248/1, 253/2, 258, 260, 262/1, 262/2, 177, 178, 264, 267, 270, 276/1, 276/2, 280, 176, 189, 190, 191, 192 oraz obręb Brody na działkach numer ewidencyjny: 639, 770.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40).

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 marca 2016 16:21
Poprawiony: piątek, 25 marca 2016 12:25