OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt.2 lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź.  zm.) oraz  w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z 03.12.2007 r. str1), Wójt Gminy Brody ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.  Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina  Brody
Adres:
Urząd Gminy Brody
Brody ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

2.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z póź. zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z póź. zm.) lub art. 22 ust.1 pkt.1 gdzie organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

3.  Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

3.1. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej
3.2. Określenie linii komunikacyjnych:

regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Brody.

 4.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

nie wcześniej niż sześć miesięcy od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz BIP., tj.01.01.2017r.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.

 5.      Zmiana Informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13, z póź.zm.) zastrzega możliwość zmiany powyższych informacji.

 6.      Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

a)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
b)      Biuletyn Informacji Publicznej,
c)      Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Brodach,


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: środa, 02 marca 2016 13:13