logo przedszkole

Ogłoszenie o naborze nr 1/EFS/2016
  z  dnia 24.02.2016r.

       Wójt Gminy Brody,  ogłasza nabór na wolne stanowiska w ramach projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zatrudnione zostaną w okresie marzec 2016 – styczeń 2017, następujące osoby wg wskazanych stanowisk:

1. Asystent wychowawcy – 1 etat

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową,

- staż pracy: minimum 2 lata
- komunikatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, troskliwość, opiekuńczość,
Obowiązki:
- pomoc dziecku przy czynnościach samoobsługowych (podczas posiłków, w toalecie, przy leżakowaniu, itp.)
- przygotowywanie sprzętu do organizowanych zajęć, dbanie o zabawki, rozkładanie i składanie leżaków,
- wydawanie posiłków i sprzątanie po nich,
- pomoc przy sprawowaniu opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu,


2. Logopeda – umowa zlecenie, łącznie 192 godziny, średnio 22 godziny/miesiąc.


Wymagania:
- studia wyższe, kierunek wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe logopedia lub wyższe studia magisterskie logopedyczne,

- uprawnienia pedagogiczne,
- m.in. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy,
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
Obowiązki:
- przeprowadzenie badań wymowy dzieci,
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
- współpraca z rodzicami,
- opracowanie programów dla poszczególnych wad wymowy,
- prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć, plany miesięczne

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Lubieni, gmina Brody.


WYMAGANE DOKUMENTY:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia dowodu osobistego,


DODATKOWE DOKUMENTY:
a)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,
b)    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
c)    kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,
d)    kserokopia dowodu osobistego,
e)    ewentualne referencje, opinie
 
Oferty na wolne stanowisko należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 15.03.2016 r. na adres:

Urząd Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko w ramach projektu Przyjazne przedszkole w Lubieni"

Szczegółowych informacje dostępne pod numerami:

 

41 271 12 09

41 386 66 27 w. 25


        Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „Przyjazne przedszkole w Lubieni” zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 24 lutego 2016 15:08
Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 09:48