OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.01.2015 r.

OBWIESZCZENIE
na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia


że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, reprezentowaną przez Pana Kamila Cieśla – pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz, ul. Jaskółcza 7 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 12.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 676/1, 675/1, 675/2 i 675/7, gmina Brody.

 

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 12.01.2016 r. do 26.01.2016 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 26.01.2016 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 15 stycznia 2016 16:07
Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 10:15