Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2015 roku.

I.7021.85.2015

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 460) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych nr:

  • 313033 T Adamów – Dziurów
  • 313008 T Kuczów – Rzepin

(znajdujących się w powiecie starachowickim Gmina Brody) i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.


Zgłoszenie należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody


Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do umieszczania lub eksploatacji:


a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody (www.brody.info.pl) oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 30 grudnia 2015 09:29
Poprawiony: środa, 30 grudnia 2015 09:35