OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12.11.2015 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony w terminie od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. Z uwagi na wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu informujemy, iż do projektu planu wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 22, ust. 2, pkt.8 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3.KDZ możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 1, pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL lokalizację obiektów małej architektury, realizowanych z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 23, ust. 2, pkt.6 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.KDL możliwość urządzania parkingów z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • usunięto z projektu planu miejscowego ścieżki rowerowe oznaczone symbolami 1.KRp i 2.KRp;
 • wprowadzono na rysunku planu orientacyjny przebieg istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej wzdłuż południowej części czaszy zbiornika wodnego;
 • skorygowano zapisy w § 40, ust. 1, pkt.5 oraz ust 2. pkt.1 projektu uchwały, dopuszczając w obrębie terenów oznaczonych symbolami 2.H/ZN, 3.H/ZN oraz 4.H/ZN realizację ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, z zachowaniem zgodności z przepisami odrębnymi;
 • skorygowano zapisy w § 37, ust. 1, pkt.2 dopuszczając - w obrębie terenów oznaczonych symbolami 1.MN/L oraz 2.MN/L - lokalizację obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;
 • usunięto z projektu planu teren oznaczony symbolem 1.KDP, przeznaczając ten obszar na cele zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych;
 • skorygowano na rysunku planu przebieg drogi oznaczonej symbolem 3.KDD oraz sposób jej połączenia z drogą oznaczoną symbolem 1.KDZ (zgodnie z jej aktualnym przebiegiem);
 • przesunięto na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny oznaczone symbolami 2.UP i 3.MN.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2015r. do 30 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00 i wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.
Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody o godz.13.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 

 1. pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016r.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 13 listopada 2015 11:57