Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przeznaczonej na zadanie:

Oferent

Termin reali-zacji zadania:

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Piłka nożna - działalność szkoleniowa, organizacja imprez piłkarskich oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach

30 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34,
27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2015 r.

2

Lekkoatletyka – organizacja imprez sportowych, uczestnictwo w zawodach oraz działalność szkoleniowa

2 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

W ramach III otwartego konkursu ofert, na dwa zadania wpłynęły dwie oferty. Spełniły one wymogi formalne i merytoryczne ustalone w regulaminie konkursu.


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 26 października 2015 13:10