OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02.11.2015 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, w dniu 02.11.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 236, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 279, 281/1, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/5, 286/1, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 327, 328, 329, 330, 336, 353, gmina Brody.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41 271-13-40).

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 06 listopada 2015 13:17
Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 13:21