OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o nr ewid. 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach nr ewid.676/1, 675/1, 675/2 i 675/7 w gminie Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 18.09.2014 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art.10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.09.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Młynek ul. Piękna na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 1169/1, 1167/1, 610, 611, 606/1 i miejscowości Lubienia ul. Jodłowa na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 676/1, 675/1, 675/2 i 675/7 w gminie Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, reprezentowaną przez Pana Kamila Cieśla - pełnomocnika Firmy Projektowo – Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, Skarżysko-Kamienna, ul. Jaskółcza 7.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia t.j. do dnia 02.10.2015 r.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 22 września 2015 13:31