OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.09.2015r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Lubienia ul. Podlesie na działkach o numerach ewidencyjnych: 254/1, 256/1, 255, 259/3, 259/2, 73/1201

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 10.09.2015 r.

 

na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.09.2015 r. została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Lubienia ul. Podlesie na nieruchomościach nr ewidencyjnych: 254/1, 256/1, 255, 259/3, 259/2 i 73/1201 w gminie Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Odział w Tarnowie, reprezentowaną przez Kamila Cieśla pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 22 września 2015 13:27
Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 13:31