Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 24.08.2015r.

 

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia jednostkowej zmiany

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Brody

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz.U. z 2015 poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XLVIII/294/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, w zakresie ujętym w w/w uchwale.


Jednocześnie, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz.U. z 2013 poz. 1235, ze zmianami), informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody. Możliwość w/w odstąpienia została uzgodniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach (znak pisma: SE V-446/16/2014r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (znak pisma: WPN-II.410.1.86.2014.EL).
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące jednostkowej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody w terminie do dnia 30.09.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz.U. z 2015 poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały Nr XLVIII/294/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, w zakresie ujętym w w/w uchwale.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz           o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz.U. z 2013 poz. 1235, ze zmianami), informuje       o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu jednostkowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody. Możliwość w/w odstąpienia została uzgodniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach (znak pisma: SE V-446/16/2014r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (znak pisma: WPN-II.410.1.86.2014.EL).

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także składać wnioski dotyczące jednostkowej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3,               27-230 Brody w terminie do dnia 30.09.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

 

 

Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 25 sierpnia 2015 12:22
Poprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2015 12:27