Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki.


1. Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie Ruda, ul. Widok 1, 27-230 Brody
2. Stanowisko: nauczyciel informatyki
3. Wymiar wakatu: 10 godzin
4. Wymagania związane ze stanowiskiem :
Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
Mile widziane posiadanie uprawnień do nauczania matematyki, techniki,
Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 28.08.2015r.  w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół w Brodach w godzinach od 8.15 do 14.15.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 11:22