Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przeznaczonej na zadanie:

Oferent

Termin realizacji zadania:

Upow-
szechnia-
nie kultury fizycznej
i sportu

1

Szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34 27-230 Brody

Od dnia podpisa-
nia umowy do 17 grudnia 2015 r.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Na jedno zadanie w ramach II otwartego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. Spełniła ona wymogi formalne i merytoryczne ustalone w regulaminie konkursu.


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: wtorek, 18 sierpnia 2015 09:01
Poprawiony: wtorek, 18 sierpnia 2015 09:03