Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietania 2015r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2
  i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010r - skorygowanej uchwałą Rady Gminy w Brodach XXXX/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. uchwały Rady Gminy w Brodach nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wrazprognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody w godz. od 7.15 do 15.15 pok. 116.

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej: www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 1. pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody prognoza środ. 308 Kb06.05.2015 15:03
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_prognoza_srod_rys.jpg)prognoza środ. rys. 10026 Kb06.05.2015 15:06
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_rys.jpg)Brody rys. 9760 Kb06.05.2015 15:08
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 178 Kb06.05.2015 15:09
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_prognoza_srod_rys.jpg)Ruda prognoza środ. rys. 4965 Kb06.05.2015 15:11
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_rysunek.jpg)Ruda rysunek 4795 Kb06.05.2015 15:13
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 282 Kb06.05.2015 15:14
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 169 Kb06.05.2015 15:14
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_prognoza_srod.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 7293 Kb06.05.2015 15:16
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_rys.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 rys 7165 Kb06.05.2015 15:17
Pobierz ten plik (MPZP_dz_828_1 i 829_w_msc_Dziurow_prognoza_srod_rys.jpg)Dziurów prognoza środ. rys. 1821 Kb06.05.2015 15:33
Pobierz ten plik (MPZP_dz_828_1 i 829_w_msc_Dziurow_rys.jpg)Dziurów rys. 6670 Kb06.05.2015 15:35
Pobierz ten plik (mpzp_Dziurow_prognoza_srodowisko.pdf)Dziurów prognoza środowisko 258 Kb06.05.2015 15:36
Pobierz ten plik (mpzp_Dziurow_tekst.pdf)Dziurów tekst 139 Kb06.05.2015 15:36
Pobierz ten plik (mpzp_Ruda_prognoza_srod.pdf)Ruda prognoza środ. 310 Kb06.05.2015 15:37
Pobierz ten plik (mpzp_Ruda_tekst.pdf)Ruda tekst 173 Kb06.05.2015 15:37
Pobierz ten plik (mpzp_stykow_tekst_na_strone.pdf)Styków plan 557 Kb06.05.2015 15:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod.pdf)Styków prognoza środ. 600 Kb06.05.2015 15:39
Pobierz ten plik (Prognoza_srod_str_tytulowa.pdf)Styków prognoza str. tytułowa 74 Kb06.05.2015 15:40
Pobierz ten plik (stykow_rys_mpzp_na_strone.jpg)Styków miejscowy plan rysunek 17131 Kb06.05.2015 15:43
Pobierz ten plik (stykow_rys_prog_srod.jpg)Styków prognoza środ. rys. 10298 Kb06.05.2015 15:50

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 22 kwietnia 2015 13:55
Poprawiony: środa, 06 maja 2015 15:51