Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 27.03.2015r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 27.03.2015

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmn.) oraz art. 10§ 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 27.03.2015r. Została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów.

 

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku

 

Gminy Brody

reprezentowanej przez pełnomocnika: P. Kazimierza Pocheć

ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. Henryka Sienkiewicza 19 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 10.04.2015 r.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 27 marca 2015 00:00
Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 13:31