Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk

Wójt Gminy Brody                                                                                             Brody, dn. 03.03.2015 r.

 

PB.6733.02.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów. prowadzone na wniosek Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „PROJEKT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Olszynowa 1, 27 – 200 Starachowice,

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.03.2015 r. do 17.03.2015 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 116, w poniedziałki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godz. 715-1515 oraz składać w terminie do 24.03.2015 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, po czym nastąpi wydanie decyzji administracyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 5 KPA Wójt Gminy Brody zawiadamia, że przedłuża się do dnia 30.03.2015 r. termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.

Przedłużenie terminu, o którym mowa wynikało z konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień projektu decyzji z organami o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 02 marca 2015 12:54