Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Brody

ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

 

§ 2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicznego:

Nr zadania:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Ter-min reali-zacji zada-nia:

Wysokość
środków publicznych przekazanych
na zadanie
tego samego rodzaju w
poprzednim
roku:

Upow- szechnia- nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

47 000

 

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grud-nia 2015 roku.

Stow. „Kamienna” Brody - 47000zł.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

10 000

Stow. „Barchan Krynki” – 3050zł;

Stow. „Czarni Ruda” – 2900zł;

Stow. „Stykovia” Styków – 4050zł.

 

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 10 000 zł.

3.

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000

Polski Związek Wędkarski O/Kielce - 2000zł

4.

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000

Stow. „Barchan” Krynki - 1000 zł.

Profilak- tyka zależnień, przeciw-działanie pato- logiom społecz- nym

5

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

20 000

Stow.
Profil
ak-
tyczno - Sp
oł. „Rodzina” Brody – 20000zł

Pomoc społeczna

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

5 000zł

Stowarzyszenie Profilakt. - Społ. „Rodzina” Brody – 1000zł

Stow. Świętokrzyski Bank Żywności – 4000zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

95 000 zł

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach I otwartego konkursu ofert w 2015 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.

 

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

 

§ 5.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 lutego 2015r. – do godziny 15:00.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25). Zadania w ofercie powinny być zgodne z:

a) rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2015 roku (Uchwała Rady Gminy w Brodach nr XLVIII/295 z dn. 30 października 2014 roku);

b) Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r (Uchwała Rady Gminy w Brodach Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) w przypadku zadań realizowanych w tej dziedzinie.

Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. Na konkurs mogą być składane oferty zarówno na wspieranie jak i na powierzanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

§ 6.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.1118).

 

 

Rozdział III

Kryteria i tryb wyboru ofert.

 

§ 8.

Ocena formalna

1.   Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki (punkty a, b, c, d są obowiązkowe):

a)   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,

b)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

c) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

d) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry do realizacji zadań przedstawionych w projekcie,

e) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

f)   umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

g)   ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

     oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

     wymogu spowoduje nie uznaje za ważny danego dokumentu.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

     Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

4. Instrukcja wypełniania druku oferty wraz z wyjaśnieniem poszczególnych pól formularza dostępna jest na stronach: www.bip.brody.info.pl – przy ogłoszeniu o konkursie ofert oraz: www.brody.info.pl w zakładce „ogłoszenia/dla stowarzyszeń”.

 

§ 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:

a)            celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,

b)            analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;

c)            zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d)            zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

e)            dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

f)             procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

 

§ 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Rozdział IV

Warunki realizacji zadania publicznego.

 

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).

Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
 2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,

sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).

 1. Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji.

 

§ 13.

 1. 1.Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
 2. 2.Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. 3.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. 4.Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

§ 14.

 1. 1.Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

   z nią związanej.

 

§ 15.

 1. 1.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk oferty 91 Kb29.01.2015 15:26
Pobierz ten plik (przyklad-wypelniania-oferty-stowarzyszenia.doc)Przykłady i wyjaśnienia dotyczące wypełniania oferty 164 Kb29.01.2015 15:27
Pobierz ten plik (gminny-program-profilaktyki-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na2015.pdf)Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 204 Kb29.01.2015 15:29
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-2015.pdf)Program Współpracy Gminy Brody z Organizacjami Pozarządowymi 286 Kb29.01.2015 15:30
Pobierz ten plik (oswiadczenie-dzialalnosc-gospodarcza.doc)Oświadczenie - niezbędny załącznik do oferty 22 Kb29.01.2015 15:31
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)Zaktualizowany harmonogram 32 Kb29.01.2015 15:36
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)Zaktualizowany kosztorys 42 Kb29.01.2015 15:36
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)Druk umowy 90 Kb29.01.2015 15:37
Pobierz ten plik (sprawozdanie-druk.doc)Druk sprawozdania 116 Kb29.01.2015 15:41

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 29 stycznia 2015 15:13
Poprawiony: czwartek, 29 stycznia 2015 15:46