Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 26.01.2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pochecia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Wytwórczo – Handlowo – Usługowa „PROJEKT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Olszynowa 1, 27 – 200 Starachowice,

w dniu 26.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk na działkach o numerach ewidencyjnych: 125/1211, 127/1200, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051/1, 1051/2, 1050, 1049, 1048/2, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043/1, 1043/2, 1042/2, 1042/1, 1041/2, 1041/4, 1041/3, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031/2, 1031/1, 1029, 1026, 1027, 1025/1, 1024, 1025/2, 1064, 890/2 położonych w miejscowości Lubienia oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 176/1203, 176/1202, 555 położonych w miejscowości Adamów.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 26.01.2015 r. do 09.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 16.02.2015 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 26 stycznia 2015 15:17