OBWIESZCZENIE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Brody 

  Brody, dn. 31.12.2014 r.

 

PB.6733.04.2014

OBWIESZCZENIE

z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację

inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25 – 550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. ul. Ducala 11, 38 – 200 Jasło, reprezentowane przez Pana Bogusława Kras, w dniu 31.12.2014 r. została wydana decyzja Znak: PB.6733.04.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap IA zlokalizowany na terenie Gminy Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 14.01.2015 r.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: środa, 31 grudnia 2014 14:38
Poprawiony: środa, 31 grudnia 2014 14:42