Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Na podstawie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.; uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz § 11 Regulaminu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013r. oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z dnia 18 lutego 2013r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert:

 

Przyznano dotacje na realizację zadań zleconych w formie dofinansowania ich realizacji dla poniższych podmiotów:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

 

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

40 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9;   27- 230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpi-sania umowy

do 17 grudnia 2013

roku.

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie ul. Świętokrzyska 57-27-230 Brody

2 900 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

2 600 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profi-laktyka zależ-nień, przeciw-działanie patolo-giom społecz-nym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

15 000 zł

 

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społecz-na

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

1 500 zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

2 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

78500 zł

 

 

 

Andrzej Przygoda
Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 21 lutego 2013 10:13