Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 4 listopada 2014r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Ducala 11, 38-200 Jasło

 

w dniu 04.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap IA zlokalizowany na terenie Gminy Brody na działkach o numerach ewidencyjnych: 154/1200, 143/1201, 144/1203, 356, 324, 144/1204, 303 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 04.11.2014 r. do 18.11.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 25.11.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 04 listopada 2014 09:54
Poprawiony: wtorek, 04 listopada 2014 10:02