Obwieszczenie z dnia 14.08.2014r.

OBWIESZCZENIE

z dnia 14.08.2014 r.

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację

inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

 

że, na wniosek PP. Piotra, Danuty i Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek, ul. Piękna 6, 27 - 230 Brody, w dniu 14.08.2014 r. została wydana decyzja Znak: PB.6733.02.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej SN 15KV w miejscowości Młynek, gm. Brody na działkach o numerach ewidencyjnych 1185, 992/1, 611, 752/1 i 765/1.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 28.08.2014 r.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 14 sierpnia 2014 13:13