Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2014r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 1185, 992/1, 611, 752/1, 765/1 w obrębie ewidencyjnym Młynek gm. Brody, prowadzone na wniosek Państwa Piotra, Danuty Woźniak oraz Pana Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek ul. Piękna 6, 27 – 230 Brody

Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w terminie 14 od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 24.07.2014r. do 07.08.2014r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 116, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 oraz składać w terminie do 14.08.2014r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, po czym nastąpi wydanie decyzji administracyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 lipca 2014 12:42
Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 08:44