Obwieszczenie dot. przebudowy linii energetycznej średniego napięcia 15 kV

Brody, dn. 26.06.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek Państwa Danuty i Piotra Woźniak oraz Pana Krzysztofa Woźniak, zam. Młynek ul. Piękna 6, 27 – 230 Brody

 

w dniu 26.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 1185, 992/1, 611, 752/1, 765/1 w obrębie ewidencyjnym Młynek gm. Brody.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 26.06.2014 r. do 10.07.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 17.07.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

  • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 26 czerwca 2014 13:13
Poprawiony: czwartek, 26 czerwca 2014 13:20