Obwieszczenie o zebraniu dowodów

Brody, dn. 21.05.2014r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na podstawie art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I zlokalizowany na terenie Gminy Brody w ramach przedsięwzięcia pod pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/5, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3, 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w obrębie ewidencyjnym Lubienia gm. Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 153/1200, 162/1200, 154/1200, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Ducalla 11, 38-200 Jasło.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 21.05.2014r. do 04.06.2014r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 116, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 oraz składać w terminie do 11.06.2014r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, po czym nastąpi wydanie decyzji administracyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  • Tablicach ogłoszeń sołectw Lubienia i Lipie,

  • Na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 21 maja 2014 12:54
Poprawiony: wtorek, 27 maja 2014 13:10