Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku

Omawiany program współpracy ustanowiony został uchwałą Nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku; Zawierał on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Współpraca gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873). Ma ona charakter finansowy i pozafinansowy.

 

Współpraca finansowa

Gmina wspierała realizację sfery pożytku publicznego wraz z udzieleniem dotacji na zadania publiczne. Przekazanie dotacji odbywało się według następujących procedur:

 • Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www oraz tablicy ogłoszeń urzędu - 21 stycznia 2013r. Na składanie ofert do urzędu gminy, przeznaczony był termin po upływie 21 – dni od ogłoszenia konkursu. Zasady przyznawania dotacji ustalone były w programie współpracy gminy z organizacjami na 2013 rok, ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu. Dokumenty te dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Na pięć zadań wpłynęło pięć ofert od organizacji pozarządowych. Zgłoszenia oceniała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody. Analizowano wnioski pod kątem formalnym oraz spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert. Swoją opinię w sprawie wniosków wystosowała komisja konkursowa. Po rozważeniu opinii tego gremium, 21 lutego 2013r., Wójt Gminy Brody podpisał zarządzenie nr 32/2013 o przyznaniu następujących dotacji:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

 

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

40 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9; 27- 230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpi-sania umowy

do 17 grudnia 2013

roku.

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie ul. Świętokrzyska 57-27-230 Brody

2 900 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

2 600 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profi-laktyka zależ-nień, przeciw-działanie patolo-giom społecz-nym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

15 000 zł

 

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społecz-na

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

1 500 zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

2 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

78500 zł

 

 

 • Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert (30 sierpnia 2013r.). Prowadzony on był zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wpłynęła jedna oferta. Na zadanie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody – II konkurs ofert” przekazano dotację w wysokości 5000 zł dla Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego „Rodzina” z Brodów.
 • 15 października 2013r. ogłoszony został III otwarty konkurs ofert. Na dwa zadania wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 20 listopada 2013r. przyznano następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania:

Kwota dotacji na zadanie:

Nazwa oferenta

 

Termin realizacji zadania:

Upow-szech-nianie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach - sezon jesienny.

8 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”; 27-230 Brody ul. Starachowicka 9

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2013 r.

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki – sezon jesienny.

2 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”; 27-230 Brody; Rudnik ul. Ostrowiecka 27.

Łączna kwota przyznanych dotacji:

10 000zł

 

 

 

 

 • Przyznano dwie dotacje w ramach tzw. małych grantów – czyli na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tryb ten oznacza procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert. W związku z tym, po 7 dniach od upublicznienia oferty na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie www.brody.info.pl, podpisano umowy o przekazaniu dotacji:
 1. oZe Stowarzyszeniem Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31 podpisano umowę o realizacja zadania „Organizacja treningów i uczestnictwo w zawodach w wędkarstwie rzutowym” na kwotę dotacji000 zł.
 2. oZe stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-maja 73 27-400 Ostrowiec Św. podpisano umowę o realizacji zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Brody, ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z chorobą alkoholową” na kwotę dotacji000zł.

 

Wszystkie wyżej przedstawione zadania sfery pożytku publicznego zostały zrealizowane.
Cele szczegółowe przedstawione przez oferentów zostały spełnione. Łącznie, dotacje na działalność pożytku publicznego w 2013 roku wyniosły 99 500zł, w tym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 72 000 zł; Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym – 20 000 zł; Pomoc społeczna – 7 500 zł.

 

 

Współpraca pozafinansowa

 

Gmina Brody konsultowała swoje działania w sferze pożytku publicznego między innymi poprzez współpracę z gremiami doradczymi:

 

Walne zebranie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody

Spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2013r. Przyjmowane były wnioski dotyczące procedury otwartych konkursów ofert. Na zebraniu zorganizowano szkolenie dot. prawidłowego wypełniania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Zarządzeniem nr 54/2013 Wójta Gminy Brody z 5 kwietnia 2013r. ustalono skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. W jej skład wchodzą: Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Brodach, Sekretarz Gminy Brody, Skarbnik Gminy Brody, Mirosław Świrta (Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody), Sylwester Dudek (Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”), Ryszard Kutera (Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” z Brodów). Członkowie organizacji pozarządowych zostali wyłonieni na walnym zebraniu stowarzyszeń działających w gminie Brody 19 listopada 2012r.

Na zebraniu 29 kwietnia 2013r. rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.

Odbyły się jeszcze dwa spotkania (20 września i 12 listopada) mające na celu uzgodnienie z radą podwyższenie kwoty sumy środków przeznaczonych na realizację programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r. Zmiany w programie zaakceptowała Rada Gminy w Brodach (uchwała nr XXXV/220/2013 z dnia 24 września 2013r. oraz nr XXXVIII/241/2013 z dnia 28 grudnia 2013r.).

Na wniosek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach (spotkanie z 20 września) Wójt Gminy Brody, zarządzeniem nr 140/2013 z 3 października 2013, rozszerzył skład rady o osobę Mariusza Zawłockiego – podinspektora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowym i mediami w Urzędzie Gminy Brody.

 

Gminna Rada Sportu w Brodach

29 kwietnia 2013r. obradowała Gminna Rada Sportu. Gremium zaakceptowało w sferze sportu sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2012r. Rada uchwaliła wniosek o rozszerzeniu składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego o przedstawicieli stowarzyszeń sportowych i nie zwoływanie kolejnych zebrań Gminnej Rady Sportu (rozwiązanie gremium).

 

Pozostałe formy współpracy pozafinansowej:

 • wzajemne informowanie się o planach działań w sferze pożytku publicznego;
 • publikowanie na stronach internetowych Gminy Brody, i przesyłanie stowarzyszeniom informacji ważnych dla stowarzyszeń. Wiadomości te dotyczyły szkoleń oraz możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową organizacji;
 • pomoc merytoryczna – m. in. w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
 • udostępnianie pomieszczeń gminnych na potrzeby realizacji zadań sfery publicznej przez stowarzyszenia.

 

Poprzez realizację Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, zrealizowano następujące cele:

 • zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie Brody,
 • wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz rozwój współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
 • rozwój kultury fizycznej w gminie,
 • wzmocnienie potencjału oraz wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych,
 • upowszechnienia modelu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem pozarządowym,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej,
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
 • promocja Gminy Brody.

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwietnia 2014 14:21