Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Brody zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika: Pana Bogusława Kras, ul. Kaczorowy 164, 38-200 Jasło; w dniu 11.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Postępowanie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I zlokalizowany na terenie Gminy Brody w ramach przedsięwzięcia pod pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 654/2, 652/2, 654/3, 652/1, 651, 646, 585, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490/2, 174, 491/6, 495/5, 495/3, 497/5, 497/3, 502/1, 506/1, 507/1, 737/4, 508, 509/3, 510/3, 511, 512, 513/1, 515/1, 516/1, 518, 519, 520/1, 522/1, 524/1, 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1, 536/1, 539/1, 540/1, 543/1, 544/1, 547/4, 548/1, 551/1, 552/1, 555/2, 557/4, 561/1, 563/1, 564/1, 575, 579/7, 579/3, 1, 2, 102/1202, 103/1200, 77/1200, 78/1200, 104/1200 w obrębie ewidencyjnym Lubienia gm. Brody oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 153/1200, 162/1200, 154/1200, 303, 300/2, 300/1, 299/1, 299/2, 297, 296, 302, 145/1201, 145/1202, 357, 146/1201, 132/1200, 133/1200 w obrębie ewidencyjnym Lipie gm. Brody.

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 11.04.2014 r. do 25.04.2014 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 116 w godz. od 7.15 do 15.15 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 05.05.2014 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:
• Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,
• Tablicach ogłoszeń sołectw Lubienia i Lipie,


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 11 kwietnia 2014 12:04
Poprawiony: piątek, 11 kwietnia 2014 12:10