Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2014 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zadania (wg. ogłosz.
o kon-kursie)

Nazwa zadania do realizacji
w 2014 roku:

Kwota dotacji na zadanie:

Nazwa oferenta:

Termin reali-zacji za-dania

Upow-szech-nianie kultury fizycz-nej
i sportu

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 050zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie ul. Świętokrzyska 57-27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2014 roku

2 900 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profi-laktyka zależ-nień, przeciw-działa-nie pato-logiom społecz-nym

6.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

20 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społecz-na

7.

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

1 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

4 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

40 850 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

Na pięć zadań wyszczególnionych w ogłoszeniu o konkursie, wpłynęło osiem ofert. Dwie z nich wpłynęły do urzędu gminy po terminie wskazanym w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Dotyczyły one zadań nr 2 i nr 5. Ze względów formalnych, oferty te nie były rozpatrywane. Na zadanie nr 1 (Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach) oraz nr 4 (Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie wędkarstwa rzutowego) nie wpłynęły żadne oferty.

Komisja rozpatrzyła oferty pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawioną kalkulację kosztów realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokonała formalnej i merytorycznej analizy złożonych ofert– zestawienie ofert wg klasyfikacji zadań wraz z oceną merytoryczno – formalną.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb03.02.2014 16:07
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb03.02.2014 16:07

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 24 stycznia 2014 15:03