Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Brody

ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

 

I. Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2014 roku:

Dotacja Gminy Brody: przeznaczona
na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
poprzednim roku:

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

47 000zł

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2014 roku.

Stow. „Kamienna” Brody 48 000zł.

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

10 000 zł

Stow. „Barchan Krynki” – 2600zł;

Stow. „Czarni Ruda” – 2900zł;

Stow. „Stykovia” – 4500zł.

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

LKB „Rudnik” – 12 000zł.

4.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000 zł

Polski Związek Wędkarski O/Kielce – 2000zł

5.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000 zł

0 zł.

Profilak-tyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecz-nym

6.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

20 000 zł

Stow. Trzeźwościowe „Rodzina” – 20 000zł;

 

Pomoc społeczna

7.

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

5 000 zł

Stow. Świętokrzyski Bank Żywności – 6000 zł.

ST „Rodzina” – 1500zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:  

95 000zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

 1. a)przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 2. b)Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2014 roku
 3. c)Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.bip.brody.info.pl wraz z innymi materiałami przydatnymi do sporządzenia wniosku.

 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

 

2. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

 1. a)celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,
 2. b)sposób realizacji projektu (w tym analiza jego kosztów) : 0-4 pkt.;
 3. c)zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;
 4. d)zasoby kadrowe i inne możliwości oferenta wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
 5. e)dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
 6. f)procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

      

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

III. Składanie ofert.

Do oferty należy dołączyć:

 1. a)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
 2. b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej

krótszej działalności – za okres tej działalności,

 1. c)umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
 2. d)oświadczenie oferenta o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
 3. e)dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i kompetencje kadry, która będzie realizowała zadanie,
 4. f)ewentualne referencje.

      

 1. 1.Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2014”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 13 stycznia 2014r – do godziny 15:00.
 2. 2.Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.
 3. 3.Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.


            IV.
Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.

 1. 1.Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. 2.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. 3.Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. 4.Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. 5.Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem a Gminą Brody.
 3. 6.Wybór najkorzystniejszych ofert w konkursie nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. 1.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.
 2. 2.Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl
 3. 4.Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody, pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)ustawa_pp.pdfUstawa o pożytku publicznym i wolontariacie224 Kb20.12.2013 15:38
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb20.12.2013 15:38
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy.90 Kb20.12.2013 15:39
Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.docOświadczenie - działalność gospodarcza.22 Kb20.12.2013 15:39
Pobierz ten plik (sprawozdanie_druk.doc)sprawozdanie_druk.docDruk sprawozdania z realizacji zadania.175 Kb20.12.2013 15:41
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb20.12.2013 15:41
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb20.12.2013 15:42

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 20 grudnia 2013 15:32
Poprawiony: piątek, 20 grudnia 2013 15:44