Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w ramach II otwartego konkursu ofert w 2013 roku.

Na podstawie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.; uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz § 11 Regulaminu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 115/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z dnia 25 września 2013r. Wójt Gminy Brody udziela dotacji na realizację zadań zleconych w formie dofinansowania ich realizacji dla poniższych podmiotów:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

Profilaktyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecznym

1

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody - II konkurs ofert.

5 000zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy

do 17 grudnia 2013 r.

Łączna kwota przewidywanych dotacji:

5 000 zł

 

 


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: środa, 25 września 2013 09:38