Obwieszczenie o ponownym zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych

Brody, dn. 30.10.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Wójt Gminy Brody zawiadamia o ponownym zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody. Zawiadamiam o zamieszczeniu pod numerem 199/2013 i 200/2013 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

 

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 30 października 2013 13:18