OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 23.10.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz

z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” był wyłożony w terminie od 26.07.2013 do 27.08.2013. Z uwagi na wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu informujemy, iż do projektu studium wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • W południowej części msc. Styków (przy projektowanej obwodnicy Stykowa) została usunięta strefa działalności gospodarczej z udziałem przemysłu oraz fragment strefy zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych. W miejsce usuniętych stref została przywrócona strefa upraw rolniczych.

  • W północnej części msc. Przymiarki (blisko graniczy z msc. Budy Brodzkie) strefa działalności gospodarczej bez udziału przemysłu oraz część strefy zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej z udziałem agroturystyki i indywidualnego budownictwa letniskowego zostały zmienione na strefę działalności gospodarczej z udziałem przemysłu.

  • W części tekstowej zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniono zapisy uchwały nr XXXV/617/13 z dnia 23.09.2013 r., dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2013r. poz. 3309.

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2013r. do 11.12.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody. - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pok. nr 115 w godzinach od 7.30 do 15.15.

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pok. nr 102 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium na piśmie, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i www.brody.info.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.01.2014r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Brody_prognoza.pdf)Brody_prognoza.pdfPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY581 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (Brody_studium.pdf)Brody_studium.pdfZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY 1068 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (Brody_synteza.pdf)Brody_synteza.pdfZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRODY UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ180 Kb28.10.2013 15:28
Pobierz ten plik (prognoza.JPG)prognoza.JPGPrognoza odziaływania na środowisko7251 Kb28.10.2013 15:45
Pobierz ten plik (stan_istniejacy.JPG)stan_istniejacy.JPGUwarunkowania zagospodarowanie przestrzennnego.6920 Kb28.10.2013 15:48
Pobierz ten plik (kierunki_zagospodarowania_po_RDOS.JPG)kierunki_zagospodarowania_po_RDOS.JPGKierunki zagospodarowanie przestrzennego7506 Kb28.10.2013 15:51
Pobierz ten plik (infrastruktura.JPG)infrastruktura.JPGInfrastruktura techniczna - uwarunkowania4275 Kb28.10.2013 15:52

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 28 października 2013 12:10
Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2013 12:13