Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Brody

ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

 

I. Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Dotacja Gminy Brody: przeznaczona
na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
w 2012 roku:

Upowszech-nianie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach - sezon jesienny.

8 000 zł

Od dnia podpisa-nia umowy do dnia 17 grudnia 2013r.

40 000 zł
Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9;
27- 230 Brody

8 000 zł
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej ul. Starachowicka 9;
27- 230 Brody

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki - sezon jesienny.

2 000 zł

10 000 zł
Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

10 000zł

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

 1. a)przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 2. b)„Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.
 3. c)Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.brody.info.pl www.bip.brody.info.pl wraz z innymi materiałami przydatnymi do sporządzenia wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

2. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

 1. a)celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,
 2. b)sposób realizacji projektu (w tym analiza jego kosztów) : 0-4 pkt.;
 3. c)zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;
 4. d)zasoby kadrowe i inne możliwości oferenta wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
 5. e)dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
 6. f)procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

      

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

III. Składanie ofert.

Do oferty należy dołączyć:

 1. a)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
 2. b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej

krótszej działalności – za okres tej działalności,

 1. c)umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
 2. d)oświadczenie oferenta o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
 3. e)dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i kompetencje kadry, która będzie realizowała zadanie,
 4. f)ewentualne referencje.

      

 1. 1.Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2013”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 7 listopada 2013r – do godziny 15:00.
 2. 2.Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.
 3. 3.Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.

  IV.
  Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.
 4. 1.Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 5. 2.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. 3.Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. 4.Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. 5.Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem a Gminą Brody.
 3. 6.Wybór najkorzystniejszych ofert w konkursie nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. 1.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.
 2. 2.Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl
 3. 4.Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody, pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ustawa_pp.pdf)ustawa_pp.pdfUstawa o pożytku publicznym i wolontariacie224 Kb15.10.2013 14:29
Pobierz ten plik (druk-oferty.doc)druk-oferty.docDruk oferty.91 Kb15.10.2013 14:30
Pobierz ten plik (druk-sprawozd.doc)druk-sprawozd.docdruk sprawozdania116 Kb15.10.2013 14:30
Pobierz ten plik (druk-umowy.doc)druk-umowy.docWzór umowy.90 Kb15.10.2013 14:31
Pobierz ten plik (zaktualiz.koszt.doc)zaktualiz.koszt.docDruk zaktualizowanego kosztorysu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.42 Kb15.10.2013 14:33
Pobierz ten plik (zaktualiz.harm.doc)zaktualiz.harm.docDruk zaktualizowanego harmonogramu zadania. Potrzebny w przypadku gdy zostanie przyznana kwota dofinansowania niższa niż zakładana przez oferenta.32 Kb15.10.2013 14:34
Pobierz ten plik (regulamin-3oko2013.pdf)regulamin-3oko2013.pdfRegulamin III otwartego konkursu ofert.378 Kb15.10.2013 14:34
Pobierz ten plik (Progr-wsp-na2013.pdf)Progr-wsp-na2013.pdfProgram współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.180 Kb15.10.2013 14:35
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.doc)oswiadczenie-krs1.docOświadczenie - dane rejestrowe. Ten wypełniony załącznik jest wymagany do oferty.22 Kb15.10.2013 14:45

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: wtorek, 15 października 2013 14:26