WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 października 2013r.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 7 października 2013r.

 

 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 20.09.2013 r.
Termin zdjęcia wykazu : 04.10.2013 r.

 

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nieruchomość
z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Opis lokalu

Obowiązkowy

rodzaj działalności

w lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Uwagi

1.

BRODY,

ul. Starachowicka 9

Lokal o pow. 8,06 m2

Kw 19477

 

Wieś i gmina Brody,

Dz. nr 1301

 

Lokal położony na I piętrze. Instalacja

elektryczna i

wod.-kan.

oddzielna, c.o.

-wspólna dla

całego budynku.

Rozliczenie opłat

za świadczenia

dodatkowe odbywać

się będzie

na zasadach

obowiązujących
w budynku.

Usługi

Czynsz oraz opłaty za media –płatne do dnia 21 każdego miesiąca

100,00 zł

Budynek stanowi własność Gminy Brody,

Kontakt z osobą zarządzającą budynkiem: Paweł Zięba

Nr tel. 41 2711231

 

Stawka czynszowa ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 marca danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Zmiana wysokości stawki czynszowej w wyniku wyżej wymienionych waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość. Zmiana w/w stawek i w związku z tym zmiana wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy w Brodach. Jeżeli zachodzi konieczność zawieszenia na elewacji lub na innych częściach wspólnych budynku, reklam, tablic informacyjnych najemca zobowiązany będzie zawrzeć umowę oraz uiszczać opłaty wg stawek ustalonych w Uchwale Rady Gminy w Brodach.

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 20 września 2013 14:33
Poprawiony: piątek, 20 września 2013 14:39