Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r.

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

 

Zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” jest dostępny do publicznego wglądu w dniach od 26.07.2013r. do 27.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody. - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pok. nr 115 w godzinach od 7.30 do 15.15, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody pod adresem: www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

 

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, o osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 115 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 21 dni roboczych tj. do 25.09.2013. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2013r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lipca 2013 09:02